Betalingsmuligheder

Bankoverførsel til Nordfyns Bank:

Reg.nr. 6865 kontonr. 103 45 94.

Kurser og depositum indbetales med dit betalingskort ved tilmelding.

Betingelser for køb af kurser og moduler ved Fyns Zoneterapeutskole/Odense Zonecollege:

 • Alle vores kurser og moduler betales forud ved tilmelding, og tilmelding kan ikke ske uden samtidig betaling. Du får straks efter din indbetaling og tilmelding sendt en bekræftelse på kursuskøbet til den mailadresse, du indtaster ved tilmeldingen. 
 • Tilmelding til et kursus eller et modul er et bindende køb af det kursus/modul, du har tilmeldt dig på netop de(n) angivne dato(er) for forløbet.
 • Såfremt du ikke har gjort brug af din fortrydelsesret (se betingelser for dette), gives der ikke refusion af din indbetaling, uanset om du deltager i det købte kursus/modul eller ej.
 • Du har ej heller ret til at overføre dit indbetalte beløb til andre kurser/moduler, hvis du ikke deltager i det forløb, du har tilmeldt dig. Du har dog mulighed for at forespørge skolen, om overdragelse af din plads til anden deltager evt. kan finde sted, hvilket kan ske, hvis der er venteliste til kurset/modulet, eller du selv har fundet en anden deltager. Såfremt skolen bekræfter, at overdragelse af pladsen kan finde sted, pålægges et administrationsgebyr for overdragelsen (se afsnittet gebyrer).
 • Så snart du har tilmeldt dig et kursus eller et modul blokerer vores tilmeldingssystem for, at andre kan tilmelde sig på din plads på det pågældende forløb. Du er således sikret en plads på forløbet, straks efter du har tilmeldt dig. 
 • Da du ved din tilmelding netop blokerer for, at andre kan købe pladsen på kurset/modulet, kan du derfor ikke fortryde dit køb eller få refunderet din indbetaling uanset årsag.
 • Alle kurser oprettes alene ved tilstrækkeligt antal tilmeldte deltagere. Aflyses et kursus pga. for få tilmeldte får du din kursusbetaling fuldt refunderet.

Betingelser for tilmelding til uddannelser ved Fyns Zoneterapeutskole/Odense Zonecollege:

"En uddannelse" er et længere forløb, hvor betaling foregår med et antal månedlige rater, der er aftalt forud, og som fremgår af en underskrevet uddannelsesaftale. En uddannelse kan ligeledes være betalt forud, hvorved der vil være opnået kontantrabat på købet.

 • Ved tilmelding til en uddannelse indbetaler du et depositum. Du er herefter sikret plads på den pågældende uddannelse jf. den oplyste datoplan. Dit depositum indgår som en del af betalingen for uddannelsesforløbet, når du er startet.
 • Såfremt du alligevel ikke ønsker at starte på den uddannelse, du har tilmeldt dig, får du ikke refunderet dit depositum. 
 • Betaling for uddannelser kan ske ved betaling af rater, som er fordelt over det antal måneder, som uddannelsen strækker sig over, og der udfærdiges en underskrevet betalingsaftale med skolen. Bemærk, at der er ved en betalingsaftale også betaling i juli måned, også selvom der ikke er planlagt undervisning i juli.
 • Du har fra uddannelsens start en 5 måneders bindingsperiode, hvorefter du resten af uddannelsestiden med 1 måneds varsel (at regne fra den 1. i en måned) kan vælge at ophøre på uddannelsen undervejs i forløbet. Dette skal ske ved skriftligt at meddele skolen dette enten ved brev eller ved mail. Herefter er du ikke forpligtet til yderligere betalinger.
 • Såfremt du har forudbetalt beløbet for en fuld uddannelse og derved opnået kontantrabat, er uddannelsesforløbet købt. Du har ikke ret til refusion af hverken hel eller delvis betaling, såfremt du vælger at stoppe under uddannelsen. 
 • Manglende betaling af en rate vil medføre ophør på uddannelsen, hvis raten ikke umiddelbart efter fremsendt rykkerskrivelse via mail indbetales. Udmeldelse pga. manglende betaling friholder ikke en studerende fra forpligtelsen til betaling af de 5 måneders bindingsperiode på uddannelsen.  
 • Alle uddannelser oprettes alene ved tilstrækkeligt antal tilmeldte deltagere. Aflyses en uddannelsesopstart pga. for få tilmeldte får du dit depositum fuldt refunderet.

Fortrydelsesret:

Jf. Forbrugeraftalelovens §18, stk. 2 nr. 12 er der ikke fortrydelsesret på køb af fritidstilbud med en fast berammet tidspunkt eller periode. Såvel kurser, moduler og uddannelser falder inden for dette, idet der er tale om tidsmæssigt fastberammede perioder.

Uagtet dette kan du dog gøre brug af "straks-fortrydelse", hvis du inden 24 timer at regne fra det præcise klokkeslæt for din tilmelding og samtidig betaling, skriftligt meddeler skolen via mail, at du har fortrudt din tilmelding. Du skal i din mail her oplyse: Dit for- og efternavn samt hvilket kursus, du har tilmeldt dig og ønsker at fortryde, samt til hvilket registrerings- og bankkontonummer, refusionen ønskes overført til.

Gebyrer:

Alle kurser og uddannelser på skolen er både rente- og gebyrfri ved overholdelse af betalingsaftalen. Således pålægges alene gebyr ved manglende rettidig betaling af de ifølge betalingsaftalen aftalte rater.

Ved manglende betaling af en aftalt rate fremsendes gebyrfrit en påmindelse via mail den 3. hverdag efter forfaldsdato, hvor betaling umiddelbart efter kan indbetales uden tilskrivning af morarente eller rykkergebyr.

Der tilskrives først rykkergebyr, såfremt du ikke indbetaler umiddelbart efter påmindelsen, og såfremt vi 8 dage efter forfaldsdato fortsat ikke har modtaget din indbetaling.

Der pålægges et administrationsgebyr, hvis du ønsker at udsætte en betaling, eller hvis du ønsker at ændre i den betalingsaftale, der er indgået. Dertil pålægges tillige et administrationsgebyr, såfremt et købt kursus ønskes overdraget til en anden person end den oprindeligt tilmeldte deltager.

 • Rykkergebyr: 100,00 kr. 
 • Administrationsgebyr: 250,00 kr.

Aflysning af kurser, uddannelser og undervisningsdage:

Kurser, moduler og uddannelser oprettes og gennemføres kun, såfremt der er tilstrækkeligt deltagerantal til oprettelse af et hold. Aflysninger og ændringer kan dog også ske pga. fx ændring i underviserforhold, sygdom, vejrlig eller anden force majeure, m.v.

Et kursus og et modul er = "et kortere forløb, der er forudbetalt". En uddannelse er = "et længerevarende forløb, hvor betaling foretages med månedlige ratebetalinger (eller er helt forudbetalt)".

 • Såfremt et kursus, modul eller en uddannelses opstart aflyses på grund af for få tilmeldte deltagere, får du din kursusbetaling/depositum fuldt refunderet. Du vil her blive bedt om at fremsende information om reg.- og bankkontonummer, som refusionen kan overføres til, som skal fremsendes til skolen via mail inden 3 måneder fra du af skolen oplyses om aflysningen.
 • Såfremt et kursus aflyses pga. vejrlig (betingelsen for, at der er tale om vejrlig er, at "Politiet fraråder al unødvendig udkørsel i netop det geografiske område, hvor kurset/undervisningen skal afholdes") eller anden force majeure (skolens lokaler brænder, oversvømmes eller lign.), får du ret til et erstatningskursus svarende til det aflyste, som vil blive afholdt senest 6 måneder efter det aflyste kursus. Såfremt skolen ikke kan honorere at afholde et erstatningskursus inden for 6 måneder, får du din kursusindbetaling refunderet fuldt ud. Du vil her blive bedt om at fremsende information om reg.- og bankkontonummer, som refusionen kan overføres til, som skal fremsendes til skolen via mail inden 3 måneder fra du af skolen oplyses om aflysningen.
 • Såfremt en eller flere undervisningsdage i et allerede opstartet og igangværende uddannelsesforløb må aflyses (fx pga. underviserens sygdom, større frafald af studerende på uddannelsen, vejrlig, m.v.), vil der blive berammet erstatningsundervisning svarende til den aflyste undervisning. Dette vil evt. kunne medføre, at slutdatoen for uddannelsen dermed må ændres. Der ydes ikke refusion pga. ændringer under et igangværende uddannelsesforløb.

Skolens forpligtelser:

Skolen er underlagt reglerne for de brancheorganisationer, vi samarbejder med (Praktiserende Akupunktører for akupunkturuddannelsen samt Zoneconnection Denmark for KST- samt Zoneterapeutuddannelsen). Skolen er forpligtet til at udbyde uddannelserne og afholde eksamen i henhold til de til enhver tid gældende betingelser for dette, herunder: Minimumstimetal, krav til undervisere, fagligt pensum og krav til undervisningsmaterialer.

Klager, der går på skolens manglende overholdelse af reglerne for uddannelsernes indhold og afvikling sker til til den respektive brancheforening.

Klager over kurser og/eller andre uddannelser end de tre ovenfor nævnte kan ske til Forbrugerombudsmanden.

logo uden navn